НАНОСПУТНИКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН НАВИГАЦИЯЛЫҚ ІШКІ ЖҮЙЕ

Аңдатпа. Мақалада шағын қуатты жерсеріктік навигациялық қабылдағыштардың наноспутниктерде қолданылуы зерттеледі, біріздендірілген шағын GPS модульдерінің, наноспутниктерге және біріктірілген навигациялық қабылдағыштарға арналған микроэлектромеханикалық (MEMS) инерциялық өлшеу модульдерінің техникалық сипаттамалары талданады, сондай-ақ мүмкіндіктері зерттеледі. Интеграцияланған навигациялық Ішкі жүйе инерциялық сенсорлардың шығыс сигналдары арқылы көлік құралының жағдайын, жылдамдығын және бағытын бағалау үшін қолданылады. Түйін сөздер: интеграцияланған навигациялық жүйе, Nanosat, […]