ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Авторлар: Жунусова Д.А., Суранчиева Н.Р.
ӘОЖ 371.38

Аңдатпа. Мақалада студенттерді болашақ Азаматтық авиация мамандарының қашықтықтан оқыту процесінің мәселелері қарастырылады. Әлемдік тұрақтылыққа қауіп төндіретін пандемия жағдайында бүкіл әлемнің оқытушылары мен білім алушылары қашықтықтан форматқа көшті. Автор білім беру сапасының төмендеуіне ықпал ететін факторларды және қашықтықтан оқыту форматы күтілетін нәтижелерге әсер етпеуі үшін жағдайдан шығу жолдарын қарастырады. Мақалада коммуникативті және ақпараттық құзіреттілік дескрипторларының параллель қалыптасуы ерекше түрде ерекшеленеді. Дәл осындай симбиоз, автордың пікірінше, «Оқытушы-студент»деңгейінде педагогикалық ынтымақтастық процесі ретінде білім беру сапасының деңгейін ойдағыдай ұстап тұрудың қажетті шарты болып табылады.

Түйін сөздер: қашықтықтан білім беру, жоғары білім, шет тілі, коммуникативтік құзыреттілік.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар