БЕРІЛГЕН УАҚЫТТА ЖӘНЕ БЕРІЛГЕН ЖИІЛІКТЕРДЕ КВ РАДИОБАЙЛАНЫСЫН ПАЙДАЛАНУ

Авторлар: Сейтхан Е., Литвинов Ю.Г.
ӘОЖ 621.326

Аңдатпа. Хабарлама беру үшін қысқа толқынды радиобайланыс диапазонын пайдалану мемлекет өмірі үшін өте маңызды. Соңғы жылдары жоғары тиімді байланыс құралдары КВ радиобайланысын жалпы байланыс жүйесінен ығыстырады деген пікір бірнеше рет айтылды. Алайда әлемдегі бірде-бір ел КВ радиобайланысын жою туралы мәселе көтеріп отырған жоқ. Қысқа толқынды байланыс жүйесі өзінің маңыздылығын ұялы байланыс қызметтерінің көмекші құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар тіркелген желі үшін маңызды көмекші құрал ретінде сақтап қалды.

Түйін сөздер: ионосфера, қысқа толқындар, күн мен түн.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар