АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖАЗУДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Авторлар: Баданбеккызы З.
ӘОЖ 81’271’42:001.8:378

Аңдатпа. Мақала жоғары оқу орындарындағы академиялық жазылымды зерттеуге арналған. Жұмыста академиялық жазылымның эволюциясы, оның қалыптасуы және даму тарихы мәселелері қарастырылған. Біздің еліміздегі академиялық жазылымның қазіргі жағдайының кейбір мәселелері қарастырылады. Талдау нәтижесінде академиялық жазылымның кейбір ерекшеліктері мен оның жоғары оқу орындарындағы маңызы ашылды.

Түйін сөздер: академиялық жазылым, шет тілі, ғылыми стиль, ерекшеліктері.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (27) 2022

Айдарлар

Журналдар