ЖОЛАУШЫЛАР АҒЫНЫНЫҢ МАУСЫМДЫҚ ӨСУІ ЖАҒДАЙЫНДА ӘУЕЖАЙЛАРДЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІН МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Авторлар: Сайдумаров И.М., Бойманов И.Ж.
ҒТАХР 73.37.21

Аңдатпа. Жұмыста әуе кемелері ағынының маусымдық өсу жағдайларын ескере отырып, ұшу-қону жолағының тиімділігін арттыру мақсатында жоғары жылдамдықты таксомоторлық жолдардың өткізу қабілетін арттыру әдістемесі жасалды және алгоритм мен бағдарламалық қамтамасыз ету түріндегі құрал әзірленді.

Түйін сөздер: Аэродром, ұшу-қону жолағы, тиімділік, авиация, әуежай, ұшақ, өткізу қабілеті.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (33) 2024

Айдарлар

Журналдар