ЛАТЫН ӘЛІПБИІМЕН ЖАЗУ – ЕМЛЕНІ ЖЕТІК МЕҢГЕРУ

Авторлар: Садуақас Н.А.
ӘОЖ 80/81

Аңдатпа. Мақалада латын графикасы және оны жаңа орфографиялық ережелер бойынша қолданудың ерекшеліктері туралы баяндалған.

Түйін сөздер: латын графика, әліпби, қазақ, тіл, орфография, жазу, әріп, дыбыс, үндестік.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар