БАҒДАРЛАМАҒА ШОЛУ CLEAN AVIATION (ТАЗА АВИАЦИЯ). ӘУЕ КӨЛІГІНІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯНДЫ ӘСЕРІН АЗАЙТУДА ОНЫҢ РӨЛІ

Авторлар: Алексеева М.Е., Алексеев Р.И.
ҒТАХР 73.37.01

Аңдатпа. Бұл мақалада Clean Aviation еуропалық инновациялық ғылыми-техникалық бағдарламасына шолу, оның негізгі бағыттары, кейбір аралық нәтижелер көрсетілген және әзірленіп жатқан жобалар мен өнімдер, технологиялар тізімі берілген. Жұмыстың мақсаты – авиациялық өндірісті дамытудың заманауи тенденцияларының мәнін сипаттау, әуе көлігінің қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын инновациялық шешімдер мен технологияларды қарастыру. Авторлар «Таза авиация» бірлескен бастамасы мемлекеттік-жекеменшік және аймақтық ынтымақтастықтың үлгісі ретінде 2050 жылға қарай нөлдік шығарындыларға қол жеткізу бойынша ұзақ мерзімді мақсаттарды жүзеге асыруға елеулі үлес қосады деген қорытындыға келеді.

Түйін сөздер: Clean Aviation бағдарламасы, мемлекеттік-жекеменшік әріптестік, инновациялық технологиялар, сутегі және гибридті электр станциялары, аймақтық авиация, қысқа және орта қашықтыққа ұшатын ұшақтар.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (32) 2024

Айдарлар

Журналдар