АВИАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ВИРТУАЛДЫ ШЫНДЫҚ ҚОСЫМШАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Авторлар: Шаяхметова А.Г., Кошеков К.Т., Зуев Д.В.
ӘОЖ 004.946

Аңдатпа. Бұл жұмыста авиация саласының мамандарын даярлауға және қайта даярлауға арналған Виртуалды шындық қосымшаларын әзірлеу әдістері қарастырылған. VR-қосымшалардың бағдарламалық құралдарын әзірлеу кезеңдеріне талдау жүргізілді.

Түйін сөздер: виртуалды шындық (VR), кеңейтілген шындық, бағдарламалау, модельдеу, визуализация, құрастыру.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар