БАНК СЕКТОРЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДА BIG DATA ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Садуакасов Б.Е.,Бекаулова Ж.М., Маматова Г.У.
ҒТАХР 81.93.29

Аңдатпа. Қазіргі уақытта банк саласында Big Data технологиясын қолдануға байланысты елеулі өзгерістер орын алуда. Бұл тәуекелдерді басқарудың және банк жүйелерінің тиімділігін арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Бұл мақалада Big Data технологиясын банк саласындағы тәуекелдерді басқаруда қолдану қарастырылады, сонымен қатар осы процеске байланысты негізгі артықшылықтар мен сын-қатерлер сипатталған. Сонымен қатар, Big Data-ны тәуекелді модельдеуде, деректерді талдауда және тәуекелді болжауда сәтті қолдану мысалдары келтірілген.

Түйін сөздер: Big Data, тәуекелдерді басқару, тәуекел стратегиялары, киберқауіпсіздік.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (31) 2023

Айдарлар

Журналдар