БАСҚАРУДЫ НЕМЕСЕ БАСҚАРУ СИГНАЛЫН ЖОҒАЛТҚАН ЖАҒДАЙДА ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АВТОНОМДЫ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Авторлар: Алибеккызы К.
ӘОЖ 629.623.62

Аңдатпа. Бұл мақалада басқару немесе басқару сигналы жоғалған жағдайда
ұшқышсыз ұшу аппаратының басқару жүйесінің автономды жұмыс істеу принципі
қарастырылады.

Түйін сөздер: Ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА), ұшқышсыз ұшу аппаратын басқару,
автоматты режим.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар