ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН БАЛҚУ МЕН ТЕРМОКАРСТҚА БЕЙІМ МӘҢГІ МҰЗ БИІКТІГІНІҢ ӨЗГЕРУІН ӨЛШЕУ ПРОЦЕСІ

Авторлар: Бекболатова А.Б.,Ожигин Д.С., Тлеубекова Н.А.
ӘОЖ 551.3:528.837

Аңдатпа: Бұл мақалада дәлдік пен кеңістіктік қамтудың әртүрлі деңгейлері бар мәңгі мұз биіктігінің өзгеруін өлшеуге арналған жердегі және қашықтықтан зондтау әдістері берілген.

Түйін сөздер: термокастра, ұшқышсыз ұшу аппараттары, мұз, дрон, аэрофототүсірілім.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар