АВИАЦИЯЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ

Авторлар: Засорина Ю.А., Рябченко И.Н.
ӘОЖ 37.04

Аңдатпа. Авиациялық студенттерді дайындау кезінде ағылшын тілінің
аудиохабарламаларын қабылдау дағдыларын барынша дамыту, кәсіби бағдарланған ауызша
сөйлеу сияқты оларды оқытудың ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұған контекстке бағытталған
жаттығуларды құру арқылы қол жеткізуге болады, сонымен қатар студенттер арасындағы
жұмыстың үйлесімділігін, өзара әрекеттесуін және ұйымшылдығын арттыруға, әртүрлі
мәселелерді шешуде дағдылар мен дағдыларды дамытуға бағытталған. Студенттерді
болашақта олардың практикалық жұмысында туындауы мүмкін рөлдік ойындар мен
модельдеу жағдайларына қосу идеясы тек құптауға болады.

Түйін сөздер: авиациялық фразеология, техникалық қауіпсіздік, тілдік дайындық, оқыту
мазмұны, жаттығулар, кәсіби құзыреттілік.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар