ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚ, ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР МЕН ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚЫТУ ҮРДІСІНЕ ТИГІЗЕТІН ПАЙДАСЫ

Аңдатпа. Мақалада қашықтықтан оқыту мәдениетін қалыптастыру туралы кейбір мәселелер қарастырылады. Компьютерлік және ақпараттық технологияларды меңгеруде студенттердің педагогикалық және психологиялық дайындығының рөлі атап өтілді. Түйін сөздер: электронды оқулық, ақпараттық технологиялар.