ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚ, ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР МЕН ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚЫТУ ҮРДІСІНЕ ТИГІЗЕТІН ПАЙДАСЫ

Авторлар: Джакиева Д.О.
ӘОЖ 37:001

Аңдатпа. Мақалада қашықтықтан оқыту мәдениетін қалыптастыру туралы кейбір мәселелер қарастырылады. Компьютерлік және ақпараттық технологияларды меңгеруде студенттердің педагогикалық және психологиялық дайындығының рөлі атап өтілді.

Түйін сөздер: электронды оқулық, ақпараттық технологиялар.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар