ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Авторлар: Маркова Е.Г.
ӘОЖ 378.147:372.881.111.1:004

Аңдатпа. Бұл мақалада желілік оқыту проблемасы және оны шешу тәсілдері қарастырылған. Мақалада онлайн-оқытудың практикалық тәжірибесі жинақталған және жаңа оқыту ресурстарының барлық мүмкін болатын жақтары ашылған. Зерттеулер нәтижесінде Интернет кеңістігін және халықаралық оқыту платформаларын қолдана отырып білім беру үдерісін қамтамасыз ететін жаңа ресурстар анықталды.

Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, технологиялар, «онлайн», «оффлайн», «Zoom», форматтар, мессенджерлер, «Whatsapp», «Telegram», «Discord».

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар