ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ОРЫС ТІЛІН АНА ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІНЕ

Авторлар: Ахметова Ж.Б.
ӘОЖ 372.881.116.11

Аңдатпа. Бұл мақалада орыс тілін басқа ұлт аудиториясында оқытуда цифрлық технологияларды қолдану туралы айтылады. Автор орыс тілін оқытуда цифрлық технологияларын қолдану әдістері мен тәсілдерін сипаттайды. Оқытушыларға арналған электронды оқу материалдары кәсіби ақпараттық-коммуникативтік құзыреттіліктің ерекшеліктерін ескере отырып талданды. Заманауи электронды технологияларды талдау орыс тілін өзге тілді аудиторияда оқытуда цифрлық технологияларды әдіснамалық тұрғыдан дұрыс қолдану ішкі сөйлеуді қалыптастырады және дамытады, онсыз белсенді ауызша сөйлеу де, шет тілдік ойлау да, жазбаша түрде орысша сөйлеуді де толық меңгеру мүмкін емес екендігі айтылады.

Түйін сөздер: заманауи технологиялар, коммуникативті құзыреттілік, орыс тілін өзгетілді аудиторияда оқыту.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар