КОММУНИКАТИВТІ ӘДІС, ШЕТ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ КАТЕГОРИЯСЫ РЕТІНДЕ

Авторлар: Абишева Г.Ф.
ӘОЖ 37.016:81 (045)

Аңдатпа. Мақалада шет тілін оқытудың коммуникативті әдісі талқыланады. Дәстүрлі және коммуникативті әдістерге сәйкес оқыту әдістері салыстырылады. Коммуникативті әдіс сөйлеуге үйретуге арналған және шет тілін үйренудегі тілдік және психологиялық кедергілерді жоюға көмектеседі. Коммуникативті әдіс дәстүрлі оқулықтарға сәйкес ескірген әдіске қарағанда қазіргі әлемдегі ең перспективалы болып табылады.

Түйін сөздер: коммуникативті әдіс, дәстүрлі және коммуникативті тәсілдер, коммуникативті құзыреттілік, қарым-қатынас, мұғалім.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар