ДЕРЕКТЕР ҚОЙМАСЫНА МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖҮКТЕУ ҮШІН ETL ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ

Аңдатпа. Бұл мақалада мәліметтерді деректер қоймасына жүктеу үшін ETL жүйесін дамытудың негізгі идеясы сипатталған. Дамудың негізгі міндеттері ұсынылған, сонымен қатар ETL жүйесін іске асыру процесі сипатталған. Түйін сөздер: ETL жүйесін дамыту, деректерді сақтау, BI, ДҚБЖ, API, ODI, HTTP, Target, SAP BO, DS негізгі аутентификациясы.