ДЕРЕКТЕР ҚОЙМАСЫНА МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖҮКТЕУ ҮШІН ETL ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ

Авторлар: Хажиахмет Т.Н., Дузбаев Н.Т.
ӘОЖ 004.738:378

Аңдатпа. Бұл мақалада мәліметтерді деректер қоймасына жүктеу үшін ETL жүйесін дамытудың негізгі идеясы сипатталған. Дамудың негізгі міндеттері ұсынылған, сонымен қатар ETL жүйесін іске асыру процесі сипатталған.

Түйін сөздер: ETL жүйесін дамыту, деректерді сақтау, BI, ДҚБЖ, API, ODI, HTTP, Target, SAP BO, DS негізгі аутентификациясы.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар