БУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫНДА СҰЙЫҚТЫҚ ДЕҢГЕЙІН ӨЛШЕУДІҢ ПОТЕНЦИОМЕТРИЯЛЫҚ ДАТЧИКТЕРІН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Смирнов А. П.,Риттер Д.В.,Савостин А.А.,Риттер Е.С.
ӘОЖ 621.183.31

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты қазіргі уақытта бу қазандықтарында қолданылатын сұйықтық деңгейінің өлшегіштері нарығының жай-күйін талдау, олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, сондай-ақ бу қазандықтарында қолдануға жарамды сұйықтық деңгейінің өлшегіштерінің жаңа түрлерін іздеу және ұсыну болып табылады.
Бұл мақалада гидростатикалық, сыйымдылықты, магнитострикциялы, байпас сияқты әртүрлі өлшегіштер арасындағы айырмашылықтар қарастырылған. Бу қазандықтарында қолданған кезде сұйықтық деңгейін өлшеу үшін олардың артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылған. Бу қазандықтарында қолдануға арналған сұйықтық деңгейін өлшегіштерге қойылатын негізгі талаптар анықталды. Сондай-ақ, потенциометриялық деңгей өлшегішінің жұмыс принципі және қоршаған орта параметрлерінің оның көрсеткіштеріне әсері қарастырылады. Алынған ақпаратты жалпылауға сүйене отырып, қажетті талаптарға жауап беретін сұйықтық деңгейінің өлшегішінің жаңа түрі ұсынылады, сонымен қатар өнеркәсіп шығаратын өлшегіштің нақты моделін қолдану ұсынылады.

Түйін сөздер: бу қазандығы, бу, су, жылу, қысым, температура, энергетика, сұйықтық деңгейінің өлшегіші, потенциометриялық әдіс.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар