ӘЛЕУМЕТТАНУДАҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАР МӘСЕЛЕСІ

Аңдатпа. Мақаланың ғылыми жаңалығы-шетелдік және қазіргі заманғы отандық әлеуметтану тарихындағы құндылықтар мәселесін зерттеу тәсілінің бастапқы теориялық және әдіснамалық негіздерін анықтау. Қазіргі қазақстандық қоғамдағы құндылық үдерістерін талдау. Түйін сөздер: қоғам, құндылық, әлеумет, эпистемология, демография.