ӘЛЕУМЕТТАНУДАҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАР МӘСЕЛЕСІ

Авторлар: Мухабаев Н.Ж.
ӘОЖ 316.444

Аңдатпа. Мақаланың ғылыми жаңалығы-шетелдік және қазіргі заманғы отандық әлеуметтану тарихындағы құндылықтар мәселесін зерттеу тәсілінің бастапқы теориялық және әдіснамалық негіздерін анықтау. Қазіргі қазақстандық қоғамдағы құндылық үдерістерін талдау.

Түйін сөздер: қоғам, құндылық, әлеумет, эпистемология, демография.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (26) 2022

Айдарлар

Журналдар