ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨЛІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРДЫ РЕТТЕУ

Аңдатпа. Мақаланың мақсаты логистикалық процестерді мемлекеттік реттеу, қолдау қажеттілігін талдау және негіздеу болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: огистикалық процестерді мемлекеттік реттеудің жай-күйі мен проблемалары; көлік-логистикалық процестерді мемлекеттік реттеу мен қолдауды жетілдіру жолдары. Түйін сөздер: логистика, реттеу, логистикалық компания, салық, көлік.