ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨЛІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРДЫ РЕТТЕУ

Авторлар: Магеррамзаде М.А., Наджафов Э.М.
ӘОЖ 334.7

Аңдатпа. Мақаланың мақсаты логистикалық процестерді мемлекеттік реттеу, қолдау қажеттілігін талдау және негіздеу болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: огистикалық процестерді мемлекеттік реттеудің жай-күйі мен проблемалары; көлік-логистикалық процестерді мемлекеттік реттеу мен қолдауды жетілдіру жолдары.

Түйін сөздер: логистика, реттеу, логистикалық компания, салық, көлік.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар