ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШІН ӨҢІРЛІК ЛОГИСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫ

Авторлар: Гасымов Ш.В., Керимов Б.А.
ӘОЖ 656.073.5

Аңдатпа. Мақалада Әзірбайжан Республикасының Евлах қаласының аймақтық логистикалық орталығының құрылысы қарастырылған. Мұндай нысандардың құрылысы жаңа жұмыс орындарын ашуға, аймақтың экономикалық дамуына, сондай-ақ шетелдік инвестициялардың келуіне ықпал етеді.

Түйін сөздер: логистика, аймақ, логистикалық орталық, көлік желілері, жүк тасымалы.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (25) 2022

Айдарлар

Журналдар