ЛАТЫН ӘЛІПБИІМЕН ЖАЗУ – ЕМЛЕНІ ЖЕТІК МЕҢГЕРУ

Аңдатпа. Мақалада латын графикасы және оны жаңа орфографиялық ережелер бойынша қолданудың ерекшеліктері туралы баяндалған. Түйін сөздер: латын графика, әліпби, қазақ, тіл, орфография, жазу, әріп, дыбыс, үндестік.