ВИАЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР ҚҰРАМЫНЫҢ ӨЗГЕРУ ҮРДІСТЕРІ

Аңдатпа. Зерттеу авиациялық материалдарды пайдалану тарихына және олардыңөндірісіне шолу жасайды. Жұмыс барысында хронология, диверсиялық талдау жәнестатистикалық талдау қолданылады. Зерттеу пәні авиациялық материалдар болып табылады.Зерттеудің міндеті материалдарды өндіру принципі бойынша авиациялық материалтанудамуындағы тоқырауға ғылыми қоғамдастықтың назарын аудару болып табылады. Түйін сөздер: материалтану, авиациялық материалдар, композитттік материалдар,материалдар өндірісі, материалдарды талдау.

АВИАЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР ҚҰРАМЫНЫҢ ӨЗГЕРУ ҮРДІСТЕРІ

Аңдатпа. Зерттеу авиациялық материалдарды пайдалану тарихына және олардыңөндірісіне шолу жасайды. Жұмыс барысында хронология, диверсиялық талдау жәнестатистикалық талдау қолданылады. Зерттеу пәні авиациялық материалдар болып табылады.Зерттеудің міндеті материалдарды өндіру принципі бойынша авиациялық материалтанудамуындағы тоқырауға ғылыми қоғамдастықтың назарын аудару болып табылады. Түйін сөздер: материалтану, авиациялық материалдар, композитттік материалдар,материалдар өндірісі, материалдарды талдау.