ВИАЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР ҚҰРАМЫНЫҢ ӨЗГЕРУ ҮРДІСТЕРІ

Авторлар: Шынгысов Н.
ӘОЖ 620.18

Аңдатпа. Зерттеу авиациялық материалдарды пайдалану тарихына және олардың
өндірісіне шолу жасайды. Жұмыс барысында хронология, диверсиялық талдау және
статистикалық талдау қолданылады. Зерттеу пәні авиациялық материалдар болып табылады.
Зерттеудің міндеті материалдарды өндіру принципі бойынша авиациялық материалтану
дамуындағы тоқырауға ғылыми қоғамдастықтың назарын аудару болып табылады.

Түйін сөздер: материалтану, авиациялық материалдар, композитттік материалдар,
материалдар өндірісі, материалдарды талдау.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар