БУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫНДА СҰЙЫҚТЫҚ ДЕҢГЕЙІН ӨЛШЕУДІҢ ПОТЕНЦИОМЕТРИЯЛЫҚ ДАТЧИКТЕРІН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты қазіргі уақытта бу қазандықтарында қолданылатын сұйықтық деңгейінің өлшегіштері нарығының жай-күйін талдау, олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтау, сондай-ақ бу қазандықтарында қолдануға жарамды сұйықтық деңгейінің өлшегіштерінің жаңа түрлерін іздеу және ұсыну болып табылады.Бұл мақалада гидростатикалық, сыйымдылықты, магнитострикциялы, байпас сияқты әртүрлі өлшегіштер арасындағы айырмашылықтар қарастырылған. Бу қазандықтарында қолданған кезде сұйықтық деңгейін өлшеу үшін олардың […]