ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЖҮК АВИАТАСЫМАЛДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ КЕПІЛІ

Аңдатпа. Мақалада дәліздің аймақ елдері үшін беретін барлық мүмкіндіктері егжейтегжейлі қарастырылған, бұл дәлізді жүзеге асыру өңірлік көлік желілерінің кеңеюінеәкелетінін және аймақ елдері арасындағы өзара экономикалық байланыстардыынталандыратынын көрсетеді. Түйін сөздер: халықаралық көлік дәлізі, көлік дәлізі, ТРАСЕКА, Солтүстік-Оңтүстік,даму, Зәңгезүр дәлізі.