ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЖҮК АВИАТАСЫМАЛДАРЫН ДАМЫТУДЫҢ КЕПІЛІ

Авторлар: Сосунова Д. Ю.,Алекперова Г.Д.,Керимов Б.А.
ӘОЖ 004:656.7.025

Аңдатпа. Мақалада дәліздің аймақ елдері үшін беретін барлық мүмкіндіктері егжейтегжейлі қарастырылған, бұл дәлізді жүзеге асыру өңірлік көлік желілерінің кеңеюіне
әкелетінін және аймақ елдері арасындағы өзара экономикалық байланыстарды
ынталандыратынын көрсетеді.

Түйін сөздер: халықаралық көлік дәлізі, көлік дәлізі, ТРАСЕКА, Солтүстік-Оңтүстік,
даму, Зәңгезүр дәлізі.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар