НАВИГАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БОЛАШАҒЫН ТАЛДАУ

Авторлар: Имашева Г.М.,Болатов Е.А.
ӘОЖ 624.942.5

Аңдатпа. «Навигациялық жүйелердің болашағын талдау» мақаласында навигациялық
технологиялардың даму перспективаларын зерттеу ұсынылған. Ағымдағы нарықтық
тенденциялар талданады және олардың осы саладағы болашақ шешімдерге әсері болжанады.

Түйін сөздер: спутниктік типтегі Ғаламдық навигация, байланыс жүйесі, жасанды
интеллект, GPS, TCAS, қауіпсіздік.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (29) 2023

Айдарлар

Журналдар