ОРМАН ӨРТТЕРІН СӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ҰҰА ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

Аңдатпа: Бұл мақалада орман өрттерін сөндіру кезінде жердегі командаларды қамтамасыз етуүшін ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдану әдістемесі қарастырылған. Ұшқышсыз ұшуаппараттарының тиімділігі дәлелденген пайдалану мүмкіндіктері берілген. Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, мониторинг, орман өрттерін сөндіру.