ОРМАН ӨРТТЕРІН СӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ҰҰА ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

Авторлар: Лаврентьева А.В.,Ожигин Д.С.,Ахметбеков Д.А.,Урдубаев Р.А.
ӘОЖ 528.837:614.84

Аңдатпа: Бұл мақалада орман өрттерін сөндіру кезінде жердегі командаларды қамтамасыз ету
үшін ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдану әдістемесі қарастырылған. Ұшқышсыз ұшу
аппараттарының тиімділігі дәлелденген пайдалану мүмкіндіктері берілген.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, мониторинг, орман өрттерін сөндіру.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар