ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ МЕН БЕЛГІСІЗДІК ЖАҒДАЙЫ

Авторлар: Алибеккызы К.
ӘОЖ 519.6

Аңдатпа. Бұл мақалада ұшқышсыз ұшу аппаратын басқару жүйесінің әдістемелері және
басқару турлері талданады. Бағдарламалық тілді пайдалану тиімділігі мен ұшқышсыздардың
басқару жүйесінде қолданаду мен оларда ұшу барысында болатын өзгерістерді байқау
мүмкіндіктері айтылады. Бағдарламалу тілінің көмегімен біз төтенше жағдайдағы
белгісіздіктердің алдын алу реттеуішін жасау арқылы ҰҰА берілген тапсырманы жағарғы
дәлдікте орындау мүмкіндігіне ие боламыз.Ұшқышсыздарды бағдарламалу тілінің көмегімен
шынайы ұшуда сынау мен моделдерін алу.

Түйін сөздер: ұшқышсыз ұшу аппараты, ҰҰА басқару жүйелері, бағдарламалау тілдері,
имитациялық модель.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (28) 2023

Айдарлар

Журналдар