ӘЛЕУМЕТТІК ТАУ-КЕН НӘТИЖЕЛЕРІН АШЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕН ҚОЛДАНУ

Аңдатпа. Мақалада әлеуметтік желілерді интеллектуалды талдау тұжырымдамасы ашылған. Мақаланың негізгі аспектісі – адам қызметінің әртүрлі салалары үшін әлеуметтік желілерді талдау нәтижелерін қолдану. Үлкен деректердегі заңдылықтарды анықтау үшін әлеуметтік тау-кен жұмыстарын қолданудың артықшылықтары сипатталған. Түйін сөздер: деректерді іздеу, әлеуметтік желілер, үлкен деректер, деректерді жинау.