ӘЛЕУМЕТТІК ТАУ-КЕН НӘТИЖЕЛЕРІН АШЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕН ҚОЛДАНУ

Авторлар: Зенкович К.У.,Какимов А.К.
ӘОЖ 007.2

Аңдатпа. Мақалада әлеуметтік желілерді интеллектуалды талдау тұжырымдамасы ашылған. Мақаланың негізгі аспектісі – адам қызметінің әртүрлі салалары үшін әлеуметтік желілерді талдау нәтижелерін қолдану. Үлкен деректердегі заңдылықтарды анықтау үшін әлеуметтік тау-кен жұмыстарын қолданудың артықшылықтары сипатталған.

Түйін сөздер: деректерді іздеу, әлеуметтік желілер, үлкен деректер, деректерді жинау.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар