ЛОГИСТИКА ҚАҒИДАТТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ӘУЕ КЕМЕЛЕРІНЕ ҮЗДІКСІЗ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Авторлар: Балтабай З.,Карсыбаев Е.Е.
ӘОЖ 629.7(075)

Аңдатпа. Мақалада әуе кемелерін үздіксіз пайдалану үшін логистикалық қағидаттарды қолдануды талдау нәтижелері келтірілген. Жұмыста ұшу сенімділігі мен қауіпсіздігіне бағытталған тоқтаусыз техникалық қызмет көрсету тұжырымдамасына негізделген логистикалық қағидаттарды енгізудің заманауи тәсілдері сипатталған. Қазақстанда әуе тасымалдарының көлемін ұлғайту жағдайында логистика қағидаттарын енгізу қажеттілігі атап өтілді. Авиациялық логистиканы тежейтін факторлар қарастырылды.

Түйін сөздер: логистикалық принциптер, логистикалық тізбек, жеткізілім тізбегіндегі қорларды басқару, сандық логистика, сақтау жүйес

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар