КӨЛІК ҚҰРАЛЫНДАҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРДІ ТАЛДАУ

Авторлар: Оспанов Е.А.
ӘОЖ 519.6

Аңдатпа. Мақалада ұшуды жоспарлау бағыттарын математикалық модельдеу
қарастырылады. Дәлдік пен сәйкестіктің математикалық есептеулері талданады.

Түйін сөздер: Математика, модельдеу, есептеу эксперименті, динамика, бағдарламалық
қамтамасыз ету, басқару элементтері, қозғалыс.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (30) 2023

Айдарлар

Журналдар