«ҮНЕМДІ ӨНДІРІС» ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ ӘДІСТЕМЕСЫН ЗЕТТЕУ

Авторлар: Сатаева А., Ахметов Т., Мусалиева Р.Д.
ҒТАХР 82.15.13

Аңдатпа. Үнемді өндіріс құралдарына негізделген логистикалық процестерді оңтайландыру шығындарды азайтуға және олардың тиімділігін арттыруға ұмтылатын кәсіпорындар үшін маңызды стратегия болып табылады. Уақыт өте келе, процестерді үнемі жетілдіру және оңтайландыру
сияқты үнемді өндіріс принциптерін логистикалық операцияларға құндылықты қоспайтын әрекеттерді жою, тапсырыстарды орындау уақытын қысқарту және өнімділікті арттыру үшін қолдануға болады. Үнемді логистиканы енгізу айтарлықтай шығындарды үнемдеуге, тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыруға және бәсекелестік артықшылықтарды
жақсартуға әкелуі мүмкін.

Түйін сөздер: үнемді өндіріс, тұжырымдамалар, сапалар, стратегиялық басқару, басқару тиімділігі.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (31) 2023

Айдарлар

Журналдар