ЛОГИСТИКАДА СОҢҒЫ IT ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Авторлар: Искендерова С.И.,Керимов Б.А.
ҒТАХР 73.01.11

Аңдатпа. Қазіргі заманғы көлік құралдарын, Ақпараттық жүйелерді, байланыс және телекоммуникация жүйелерін дамыту ақпаратты, технологияларды, тауарлар мен қаржы ресурстарын жылдам тарату үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Ғылыми-техникалық прогрестің дамуына байланысты бәсекелестік артықшылықтар біртіндеп өзінің басымдылығын
жоғалта бастады, ал жаңа бәсекелестік артықшылықтар бірінші орынға шықты — икемділік, тапсырыстың шектеулі мерзімі, сенімді және сапалы жеткізілім, таңдау мүмкіндігі. Мақалада компаниялар мен кәсіпорындардың логистикалық қызметінің тиімділігін арттырудың негізгі жолдары ретінде жеткізу тізбегі мен жеткізу жүйелерін оңтайландыру жолдары қарастырылған. Инновациялық технологиялардың мәні және оларды қазіргі заманғы кәсіпорындардың
қызметіне енгізу қажеттілігі ашылды. Кәсіпорынның логистикалық жүйелерінің жұмысында қолданылатын озық инновациялық технологиялар бөлінді.

Түйін сөздер: логистика, ақпараттық технологиялар, жеткізу тізбегі, даму, тиімділік.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (31) 2023

Айдарлар

Журналдар