РАДИО АЛТИМЕТРЛЕР ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ

Авторлар: Искендеров И.А., Бабаева Н.Х.
УДК 621.396.96

Аңдатпа. Бұл мақалада төмен биіктіктегі әуе кемелерінің радиобиіктік өлшегіштерінің заманауи мәселелері зерттеледі және бар мәселелерді шешудің жаңа диагностикалық әдісі ұсынылады. Жаңа диагностикалық әдісті қолдану негізінде радиобиіктік өлшегіш жүйесінің дұрыс жұмысын бақылауға және соның нәтижесінде жүйенің жалған көрсеткіштерін жою үшін бортта шаралар қабылдауға, сол арқылы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болатыны көрсетілген. радиобиіктік өлшегіш жүйесімен алынған ақпараттың сенімділігін арттыру арқылы. Ұсынылып отырған диагностика әдісінің негізгі артықшылығы оның ұшу кезінде де, жерде жұмыс істеу кезінде де жүзеге асырылуы, сондай-ақ әуе кемесінің радиобиіктік өлшегіш жабдығымен байланыссыз пайдаланылуы болып табылады.

Түйін сөздер: ұшу қауіпсіздігі, дұрыс жұмыс, радиобиіктік өлшегіш жүйесі, заманауи мәселелер, автономды диагностикалық әдіс.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (24) 2022

Айдарлар

Журналдар