ТАЛДАУ ИНДИКАЦИЯ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҰШУ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІ

Авторлар: Аширов А.Т., Ергалиев Д.С.
ҒТАХР 73.37.17

Аннотация. Бұл мақалада әуе кемесі жабдығының жұмыс параметрлерін және оның кеңістіктік координаттарын индикациялау және бақылау жүйелерінің эволюциясы мен өзгеруіне байланысты ұшу қауіпсіздігі деңгейінің жай-күйіне талдау жүргізілді. Индикацияның әртүрлі тәсілдерінің қабылдаудың «ыңғайлылық» дәрежесіне және соның салдарынан ұшу қауіпсіздігіне әсері зерттеледі.
Зерттеу аясында қолда бар әдебиеттер мен статистикалық мәліметтерге шолу жасалды, IATA ұшу қауіпсіздігінің жай-күйін талдау нәтижелері келтірілді.
Индикация және сигнал беру жүйелерінің қол жетімді буындарына талдау жасалды, ақпаратты ұсынудың ең оңтайлы нұсқалары мен жүйелері анықталды.
Мақалада оқыту мен дайындықтың әртүрлі кезеңдерінде салдар үшін ыңғайлы және оңай қабылданатын біртұтас және тиімді индикация жүйесін қалыптастыруға ұтымды көзқарастың маңыздылығы ашылады. Нақты статистикалық деректер және ұшу қауіпсіздігі деңгейінің қолданыстағы үрдістері негізінде болжамдар берілген.

Түйін сөздер: көру, көрнекі ақпарат, ұшу қауіпсіздігі, Статистика, авиациялық оқиғалар мен инциденттер, әуе кемелерінің жабдықтары мен индикациялық жүйелерінің буыны.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (32) 2024

Айдарлар

Журналдар