АКСЕЛЕРОМЕТРДІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ

Авторлар: Кочеткова К.Д., Шолохов П.А., Балгожиев А., Красноперов В., Мырзагалиев М.
ҒТАХР 73.37.81

Аңдатпа: Акселерометрлер қозғалыс, көлбеу және дірілге қатысты әртүрлі құрылғыларда кеңінен қолданылады. Акселерометрлерді қолданудың типтік бағыттарының тізіміне авионика, өнеркәсіп, тұрмыстық техника, құлаудан қорғау жүйелері, медицина және спорт, сондай-ақ ақпаратты енгізу құрылғылары кіреді. Сондықтан таңдалған акселерометрдің барлық берілген параметрлерге сәйкес келуі маңызды, мысалы, дизайн қарапайым, сезімталдық шегі жоғарылаған және тоқырау аймағы жоқ. Белгілі бір өнім үшін оңтайлы акселерометрді таңдау көптеген факторларға байланысты.
Акселерометрді дамытудың алғашқы кезеңдерінде көптеген факторларды бағалау қажет, мысалы, шығындардың орындылығы және осы өнімнің өзектілігі, отандық және шет елдердің әртүрлі аналогтарымен сипаттамаларды салыстыруды тексеру, сондай-ақ қол жеткізілген әлемдік деңгейді ескере отырып, бірқатар сипаттамаларды алудағы тәуекел дәрежесін бағалау. Техникалық тапсырманы дайындау кезінде жоғарыда аталған барлық факторларды ескеру қажет.
Акселерометр трансляциялық қозғалыс параметрлерін өлшеуге арналған және құрылғының кеңістіктегі орнын өзгерту сенсоры ретінде қолданылады.

Түйін сөздер: акселерометр, үдеу, инерциялық масса, жиілік спектрі, сезімталдық шегі.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (32) 2024

Айдарлар

Журналдар