АҒЫЛШЫН ӘДЕБИЕТІНІҢ КӨРКЕМ МӘТІНІНІҢ МАЗМҰНЫН ОҚУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ

Авторлар: Чеканова А.
ӘОЖ 821.111

Аңдатпа. Бұл мақалада әр түрлі оқуды үйрету үшін көркем мәтінді қолдану және оны оқу үрдісінде тұтастай қолдану мәселесі талқыланады; Шетел тілін оқытудың шетелдік әдістемесінде әлі де осы қызмет түрінің орындылығы туралы даулар бар.

Түйін сөздер: тілдік дағдылар – лексикалық және грамматикалық, лингвистикалық және мәдени аспект, әлеуметтік, мәдени, шет тілді қоғамның құрылымы, семантикалық ақпаратты өңдейді, оқылғанды жүйелеу және талдау, сөздікпен жұмыс.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар