ТІКҰШАҚТЫҢ КӨТЕРГІШ БҰРАМЫНЫҢ СӘЙКЕС КЕЛУ СӘТІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТҮРЛІ-ТҮСТІ ДАТЧИКТЕР

Авторлар: Болегенова С.А.,Исатаев М.С.,Туякбаев А.А.,Кенбай А.А.,Нурулин Р.И.
ӘОЖ 621.382:681

Аңдатпа. Жұмыста тікұшақтардың көтергіш бұрамдарының конструктивтік ерекшеліктері, түс таратқыштардың түрлері, оның ішінде адам көзінің спектрлік сезімталдығымен гидрогенизирленген аморфты кремний қабыршақтары негізінде орындалған, тікұшақ қозғалтқыштары майының сапасын бақылауды жүзеге асыратын және қозғалтқыш білігі бар тікұшақтың алып жүруші бұрамының сәйкес келмейтіндігін анықтайтын бұлдырлау бойынша құрылғының құрылымдық схемасы келтірілген.

Түйін сөздер: тікұшақ, көтергіш бұранда, түс датчигі, мойынтіректер, тікұшақ қозғалтқышындағы май, эталондық май, оптикалық талшық, жарық диоды, әуе кемесі, температура.

Нөмір мұрағаты:
№-3 (22) 2021

Айдарлар

Журналдар