АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ ҰШАҚТАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТЕРІС ӘСЕРІН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

Авторлар: Абдибек П.А.,Кaрсыбaев Е.Е.
ӘОЖ 656.7:504

Аңдатпа. Ұшу жолын оңтайландыру қонуға кіру кезінде әуе кемелерінің әуежайлардың айналасындағы қоршаған ортаға әсерін азайтуға арналған . Осы мақаланың негізгі мақсаты-реактивті қозғалтқыштардың шуын, отын шығынын, қонуға кіру кезіндегі ұшақтың шектеулері мен экстремалды пайдалану шектеулерін ескере отырып, ұшудың оңтайлы траекторияларының моделін әзірлеу.

Түйін сөздер: Қоршаған орта, аэродром, әуе кемелері, әуежай, электромагниттік сәулелену, дыбыстық соққы, химиялық заттар, адам денсаулығы.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар