АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

Авторлар: Бекмухаметова Т.М.
ӘОЖ 004.054

Аңдатпа. Ақпараттық жүйенің тиімділігінің тұжырымдамасы қарастырылады, олардың әрекеті ақпараттық жүйенің тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі факторлар сипатталады, ақпараттық жүйенің тиімділігін бағалау үшін анықталуы керек бизнес-процестердің параметрлері сипатталады. қарастырылады, сондай-ақ ақпараттық жүйенің тиімділігін бағалау әдістері.

Түйін сөздер: ақпараттық жүйе, әсер, тиімділік, бағалау, ақпараттық жүйенің тиімділігін бағалау әдістері.

Нөмір мұрағаты:
№-4 (23) 2021

Айдарлар

Журналдар