ПОЛИМЕР КОМПОЗИТТЕРІН АВИАЦИЯДА ҚОЛДАНУ

Авторлар: Жандильдинова К.М.,Бимаганбетов М.А.,Молдабеков А.К.
ӘОЖ 691.175.5.8

Аңдатпа: Мақалада ұшақ жасаудағы негізгі композициялық материалдар және олардың ерекшеліктері қарастырылған. Балға арналған толтырғыштар, олардың құрылымы, құрылымдардың минималды массасын, максималды беріктікті, қаттылықты, сенімділікті, ауыр жүктемелерде, жоғары температурада және агрессивті ортада жұмыс істеу кезінде беріктікті қамтамасыз етеді.

Түйін сөздер: композициялық материалдар, ұялы толтырғыштар, полимерлер.

Нөмір мұрағаты:
№-2 (21) 2021

Айдарлар

Журналдар