ТЕМІР ФОСФАТ-НИОБИЙ ШИКІЗАТЫН МЕТАЛДАНДЫРУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ

Авторлар: Намазбаев С.К., Бимағамбетов М.А.,Карипбаев С.Ж.,Қабышева Р.Т.
ӘОЖ 669.293.053.2: 621.793

Аңдатпа. Фосфат-ниобий кендерін байытқанда темірлі тұнбалардың металдану процесін зерттеу нәтижелері келтірілген. Әртүрлі температурада темірді, фосфорды және ниобиді көміртекпен қатты фазалық қалпына келтіру мүмкіндігі анықталған.

Түйін сөздер: кен байыту тұнбасы, қалпына келу, фосфат-ниобий шикізаты, металдану, балқыту, легірлеу.

Нөмір мұрағаты:
№-1 (20) 2021

Айдарлар

Журналдар